Εκδόσεις

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 62 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγγραφή Newsletter

captcha 

Ασφάλεια και υγιεινή εργαζομένων στα εργοτάξια

Α/Α Έτος Φ.Ε.Κ Νομοθέτημα Τίτλος
 1  1929  51/Β Υ.Α 34428/1929 Περί διευκρινίσεως του τρόπου εφαρμογής διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους
 2  1929 153/Α Π.Δ. 13-4/1929 Περί επικινδύνων οικοδομών
 3  1933 406/Α Π.Δ. 22-12/1933 Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων
 4  1934 20/Α Π.Δ.12-1/1934 Περί κανονισμού προβλέψεωςατυχημάτων εις υπαιθρίους εργασίας
 5  1977 267/Α Π.Δ. 827/1977 Τροποποίηση του υπ αριθ. 22/9-1-76 π.δ/τος «περί επίβλεψης της λειτουργίας χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων»
 6  1980   Εγκ. 131120/1980 Ανακοίνωση δημοσιεύσεως του αριθμ. 778/26.8.1980 Π.Δ. «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»
 7  1980 152/Α Ν.1057/1980 Περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου, ή εις εργασίας υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων
 8  1980  193/Α Π.Δ. 778/1980 Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών
 9  1981   Εγκ. 131081/1981 Ανακοίνωση δημοσιεύσεως του αριθμ. 1073 Π.Δ/τος «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»
 10  1981  118/Δ Πολ.Διατ. της 7-2/1981 Περί παρατάσεως της αναστολής των οικοδομικών εργασιών εις την εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Θεσ/νίκης
 11  1981  260/Α Π.Δ. 1073/1981 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
 12  1982   Εγκ. 130236/1982 Εφαρμογή του Π.Δ/μα 1073/16.9.1981
 13  1983   Εγκ. 132625/1983 Ανακοίνωση δημοσίευσης του Ν.1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά Ιδιωτικά Τεχνικά Έργα»
 14  1983  121/Β Υ.Α. ΒΜ5/30058/1983 Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτελουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών
 15  1983 126/Α Ν. 1396/1983 Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα
 16  1983  394/Δ Πολ.Διατ. της 3-9/1983 Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών
 17  1984  49/Α Ν. 1430/1984 Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή
Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE
 18  1984 154/Β Υ.Α. 130646/1984 Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας
 19  1984 164/Α Π.Δ. 456/1984 Αστικός κώδικας και αναγκαστικός νόμος
 20  1985 106/Α Π.Δ. 283/1985 Ποινικός Κώδικας
 21  1985  210/Α Ν. 1577/1985 Γενικός οικοδομικός κανονισμός
 22  1987 149/Α Π.Δ.315/1987 Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων
 23  1987  467/Β Υ.Α. 131325/1987 Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα
 24  1987  472/Β Υ.Α. 1546/1987 Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων απασχολούμενου προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων
 25  1987  749/Δ Υ.Α. 26229/1123/1987 Όροι και διαδικασία έκδοσης αδειών οικοδομής για εκτέλεση στρατιωτικών έργων
 26  1989  59/Β Υ.Α. 130048/1989 Καθορισμός της θητείας των μελών των μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα
 27  1989 59/Δ Υ.Α. 3046/304/1989 Κτιριοδομικός Κανονισμός
 28  1989 96/Β Υ.Α. 4873/438/1989 Παράταση ισχύος διατηρούμενων διατάξεων του Ν.Δ/τος 8/1973 «περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού»
 29  1989 106/Α Π.Δ. 225/1989 Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα
 30  1993 756/Β Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών
 31  1993 795/Δ Πολ.Διατ. της 8-7/1993 Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών
 32  1994 152/Β Υ.Α. 200937/972/0022/1994 Καθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνας
 33  1995 173/Α Ν. 2331/1995 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις»
 34  1995 532/Β Υ.Α. 2027302/2928/0022/1995 Καθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομένων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά –Δραπετσώνας –Κερατσινίου- Περάματος-Σαλαμίνας
 35  1996  212/Α Π.Δ. 305/1996 Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK
 36  1997   Εγκ. 130159/1997 Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ
 37  1997 150/Α Π.Δ. 177/1997 Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ
 38  1999 232/Α Π.Δ. 278/1999 Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εργοληπτικών επιχειρήσεων και στελεχών τους και συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ
 39  2001 266/Β Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου
 40  2001 1418/Β Υ.Α. Δ17α/10/54/ΦΝ 430/2001 Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευμένων επιχειρήσεων για εξειδικευμένες εργασίες και καθορισμός ορίων προϋπολογισμών έργων που μπορούν να αναλαμβάνουν
 41  2013 260/Β Υ.Α. οικ. 55174/2013 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
 42  2014   Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 (1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα
 43  2014 1241/Β Υ.Α. 14867/825/2014 Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα
 44  2014 1457/Β Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ.372/2014 Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα

 

Π.Δ. 827/1977 Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE

Επίκαιρα

 • Ο εμπαιγμός των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι και το προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της Κυβέρνησης, συνεχίζεται!

  Αθήνα, 25-06-2019

  Μόλις δυο εβδομάδες πριν τις εκλογές, ο Υπουργός Παιδείας με ανακοίνωση του περιγράφει γενικά μια πρόταση για αντιστοίχηση - ισοτίμηση πτυχίων Τμημάτων Τ.Ε.Ι με τα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

  Η χρονική συγκυρία της δημοσιοποίησης των εν λόγω προτάσεων είναι τουλάχιστον αστεία, αν δεν αγγίζει τα όρια της γελοιότητας, καθώς για να εφαρμοστούν όσα εξήγγειλε ο κ. Γαβρόγλου, απαιτείται νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία θα αναλάβει η επόμενη Κυβέρνηση, που, όπως όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, ΔΕΝ θα είναι η ίδια!

  Μοναδικός στόχος και σκοπός του κ. Γαβρόγλου είναι η ψηφοθηρία, σε μία περίοδο που τα πράγματα μόνο αισιόδοξα δεν είναι, για τον ίδιο και το σύστημα που τον στηρίζει, ύστερα και από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, αλλά και των αυτοδιοικητικών εκλογών.

  Περισσότερα...  
 • Προσπάθεια παραπλάνησης και διάσπασης των Μηχανικών Τ.Ε.Ι.

  Αθήνα, 22-03-2019

  Αναφορικά με το “κάλεσμα” που απευθύνει το Τ.Ε.Ε προς τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι, για να εγγραφούν στο “Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών” που επιχειρεί να στήσει, επισημαίνουμε τα εξής:

  Η σύσταση “Μητρώου Πτυχιούχων Μηχανικών” στο Τ.Ε.Ε είναι παράνομη, δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία και για αυτό η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ κατέθεσε σήμερα αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της παράνομης αυτής απόφασης του Τ.Ε.Ε.

  Συνάδελφοι μην παρασύρεστε!

  Το Μητρώο αυτό του Τ.Ε.Ε δεν είναι παρά ένας κατάλογος ονομάτων και δεν προσφέρει τίποτε παραπάνω στους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι, απ’ ότι μέχρι τώρα είχαν, όπως πρόσβαση στα διάφορα συστήματα που απλά διαχειρίζεται το Τ.Ε.Ε.

  Περισσότερα...